Dit is de privacyverklaring van zwemvereniging de Schotejil hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan voorzitter@schotejil.nl.


Welke gegevens gebruikt de vereniging van u?

In onderstaande tabel kunt u snel terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Toelichting bij deze tabel:

 • Het doel beschrijft de reden waarom we uw gegevens nodig hebben.
 • De persoonsgegevens geven aan welke gegevens dat zijn.
  In deze kolom worden alle mogelijke gegevens per doel opgesomd.
 • De grondslag geeft aan op welke juridische basis we gebruik mogen maken van deze gegevens.
  Als u zich inschrijft als lid van de vereniging gaat u een overeenkomst aan met de Vereniging: u wordt lid. Hierbij gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring.
  “Uitvoering van de overeenkomst” houdt in dat u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens doordat u de overeenkomst heeft geaccepteerd.
  Zonder deze toestemming kan de Vereniging u niet als lid accepteren omdat het noodzakelijke gegevens zijn om u als lid te kunnen ondersteunen.
  Als het gaat om “toestemming” dan vraagt de Vereniging u eerst toestemming voor het gebruik van de gegevens.
 • De bewaartermijn geeft aan hoe lang we uw gegevens bewaren.
 • De kolom ”Derde partijen” geeft aan welke andere partijen, naast uzelf en de Vereniging, gebruik maken van uw gegevens.
DoelPersoonsgegevensGrondslagBewaartermijnDerde partijen
Het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
Geslacht
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Startnummer
Bevoegdheden official
Wedstrijdresultaten
Vrijwilligerstaak
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenKNZB
Incasseren lidmaatschapsgeldVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Financiële dienstverlener
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang men lid is
Versturen berichten van derden, waaronder sponsorenVoornaam
Achternaam
E-mailadres
ToestemmingZolang men lid isSponsoren
Website schotejil.nlVoor iedereen:
Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies)
IP-gegevens
Uitvoering van de overeenkomstIedere keer als de website bezocht wordt
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenisVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
ToestemmingZolang als de toestemming niet ingetrokken is.Geen

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik. Cookies zorgen er voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw eventuele voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen we dankzij deze cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Omdat de Vereniging de cookies alleen gebruikt voor het technisch functioneren van de website en geen gegevens verstrekt aan derde partijen, hoeft u geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies, zoals aangegeven is in artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder/verzorger of voogd te overleggen.


Facebook

Vanwege het sociale karakter van de vereniging leeft de behoefte dat leden onderling berichten kunnen delen. Ten behoeve van deze sociale gegevensuitwisseling hebben enkele afdelingen binnen de vereniging een besloten groep aangemaakt binnen Facebook. Om de berichten binnen zo’n besloten groep te kunnen inzien moet mensen zich eerst aanmelden voor zo’n groep. Alleen (familie van) ZC de Schotejil leden krijgen toegang tot de groep.


Foto’s, video’s en namen op Schotejil.nl en Facebook

Vanwege het sociale karakter van de vereniging publiceert de vereniging foto’s en eventueel video’s en verhalen bij zwemevenementen of andere verenigingsevenementen op de website Schotejil.nl/ Facebook. Ook worden vaak namen van leden genoemd als onderdeel van het gepubliceerde verhaal.

Indien u geen publicatie wenst van zo’n foto of video, of van de naam van het lid, kunt u dat aangeven via voorzitter@schotejil.nl. Deze gegevens worden toegevoegd aan een “niet-publicatie register”. Wij vragen hierbij enige coulance voor eventuele publicatiefouten, omdat het filteren een handmatige, tijdrovende en daarmee foutgevoelige handeling betreft.

Het is verboden te fotograferen of te filmen in de kleedkamers.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via voorzitter@schotejil.nl.


Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie: 23 mei 2018